РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д
№РД09-2047 /28.08.2023 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на
чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
О П Р Е Д Е Л Я М:
За учебната 2023 – 2024 година:
1. Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с
изключение на лятната:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Неучебни дни
17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по
български език и литература
20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен
изпит и задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална
квалификация
19.06.2024 г. изпит по български език и литература от
националното външно оценяване в края на
VII клас

21.06.2024 г. изпит по математика от националното
външно оценяване в края на VII клас
3. Начало на втория учебен срок
06.02.2024 г. I – ХIІ клас
4. Край на втория учебен срок
13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки
в спортни училища)
28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4
седмици за производствена практика в
периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за
паралелки с професионална подготовка или
с дуална система на обучение в Х и XI клас)