З А П О В Е Д
№ РД 09-2050/28.08.2023г. на МОН са определени дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за Х, както следва:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.