З А П О В Е Д
№ РД 09-4065/30.08.2022г. на МОН са определени дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за Х, както следва:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.