УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ УЧЕНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че след трето класиране, обявено на 30.07.2021г. броят на свободните места са, както следва:

 1. Професия: 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, специалност: 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – свободни места за 16 ученици;
 2. Професия: 345120 „Икономист“, специалност: 3451203 „Земеделско стопанство“ – свободни места за 8 ученици;
 3. Професия: 542040 „Моделиер – технолог на облекло“, специалност: 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – свободни места за 8 ученици;

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график и следва да се осъществи в периода от 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. Необходимата информация се получава от директора на приемащото училище, където се извършва подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние.

Пожелавам успех!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ УЧЕНИЦИ НА ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И РОДИТЕЛИ,

Информирам Ви, че може да осъществите записване след първо, второ и трето класиране  – VIII клас в съответната професия/специалност за учебната 2021/2022 година.

Определената комисия ще извършва дейности по осъществяване на план-прием за учебната 2021/2022 година, като:

 • приеме документите на родители и ученици, които са: заявление за записване в осми клас, свидетелство за основно образование – оригинал, медицинско свидетелство – оригинал, заявление за избор на спортни дейности.
 • работно време на комисия по осъществяване на план-прием е: от 08.00 часа до 12.00 часа, от 13.00 часа до 17.00 часа

в дните определени от МОН за записване на ученици след първо, второ и трето класиране.

Може да се запознаете със сроковете в информацията за План-прием 2021/2022г.

Със заповед № РД 10 – 229/29.04.2021г. на началника на РУО – София област е утвърден ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Прием след седми клас

2021/2022 учебна година

Прием след седми клас в професия/специалност:

 1. Професия: 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, специалност: 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – 2 паралелки от 26 ученици – общо 52 броя ученици
 2. Професия: 345120 „Икономист“, специалност: 3451203 „Земеделско стопанство“ –

1 паралелка от 26 ученици

 1. Професия: 542040 „Моделиер – технолог на облекло“, специалност: 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – 1 паралелка – от 26 ученици

Образуване на бал за кандидатстване:

 • Удвоената оценка по български език и литература от НВО;
 • Удвоената оценка по математика от НВО;
 • Оценката от предмет – математика от завършения етап на образование
 • Оценката от предмет – география от завършения етап на образование

График на дейностите по прием на документи

Етапи I етап II етап III етап
Подаване на документи 05-07 юли до 16 юли 26-27 юли
Класиране до 13 юли до 20 юли 29 юли
Записване до 16 юли до 22 юли 30 юли

Как да кандидатствам?

 • На хартиен носител:
  1. Свидетелство за основно образование
  2. Медицинско свидетелство
  3. Служебна бележка
 • Онлайн:
  1. Сканирано медицинско
щина Наименование на училище, населено място Код на професията Наименование на професията Код на специалност от професия Наименование на специалност Форма на обучение Срок на обучени Брой паралелки Общо места Брой места в STEM профили Брой места в  STEM професии Степен на професионална квалификация Чужд език Начин на изучаване
Ихтиман ПГ „Васил Левски“,           гр. Ихтиман 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт дневна 5 години 2 52 0 52 Трета степен Английски език без инт. и без разширено
Ихтиман ПГ „Васил Левски“,          гр. Ихтиман 345120 Икономист 345123 Земеделско стопанство дневна 5 години 1 26 0 0 Трета степен Английски език без инт. и без разширено
Ихтиман ПГ“Васил Левски“, гр. Ихтиман 542040 Моделиер – технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 години 1 26 0 26 Трета степен Английски език без инт. и без разширено

О Б Я В Е НИ

свободни места за втори срок на учебната  2020/2021г. както следва:

Професия

Специалност

Без разширено изучаване на чужд език 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт / Експлоатация на автомобилния транспорт Без разширено изучаване на чужд език 11 13 18 6
Монтьор на селскостопанска техника /Механизация на селското стопанство Без разширено изучаване на чужд език 6 6 10 11
Икономист/ Земеделско стопанство Без разширено изучаване на чужд език 2 9 8
Оператор в производството на облекло/ Производство на облекло oт текстил Без разширено изучаване на чужд език 11
Моделиер – технолог на облекло“/ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Без разширено изучаване на чужд език