ОБУЧЕНИЕ НА 3000 ПЕДАГОЗИ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Днес, 19 август 2013 г., в София стартира обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията по проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.

Обучението е организирано и се провежда от Обединение „Кариера 2020” с представляващ проф. дфн Валери Стефанов. Ръководител на екипа за реализиране на обществената поръчка е доц. д-р Росица Пенкова (директор на ДИУУ – СУ „Св. Кл. Охридски”). В основния екип са проф. дпн Маргарита Георгиева (ректор на ШУ “Епископ Константин Преславски”) и проф. д-р Галин Цоков (ПУ „Паисий Хилендарски”).

Обучителите са изявени университетски преподаватели. Връзката с училищната практика се осъществява и чрез включването на експерти от регионалните инспекторати по образованието и на директори на училища от страната като преподаватели-обучители.

За обучаемите учители са разработени и ще бъдат предоставени учебни помагала (на хартиен и на електронен носител). Те съдържат теоретична информация, примери от практиката, задачи както и казуси за самостоятелна работа.

Обучението е практически ориентирано.

В обученията, които са с продължителност 32 часа и с общ брой обучаеми 3 000 педагогически специалисти от детски градини, училища и обслужващи звена (младши учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и главни учители/възпитатели). Обученията се провеждат в 9 обучителни центъра, в 9 града: Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен. Обученията стартират на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г.

Специфичните цели на проекта, свързани с конкретното обучение, са насочени към:

Създаване на условия и подкрепа на младшите учители чрез въвеждаща квалификация за младшите учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, които желаят да повишат квалификацията си и за насърчаване и стимулиране професионалното усъвършенстване на главните учители/възпитатели, чрез надграждаща квалификация в съответствие със специфичните задължения, които им се възлагат, и ролята им в системата за кариерно развитие.

Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.