Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Основни дейности по проекта

Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО

Дейност 2: Установяване на устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и българския бизнес за осигуряване на практическо обучение на ученици от системата на ПОО

Дейност 3: Подготовка на успешно практическо обучение и изграждане на секторни мрежи от учители и наставници за практическо обучение

Дейност 4: Провеждане на практическо обучение на ученици от системата на ПОО и удостоверяване на резултатите от него за индивидуалните участници ученици